آموزش شبکه های کامپیوتری

آشنایی با شبکه کامپیوتری – بخش اول

آشنایی با شبکه های کامپیوتری و دلایل و مزایای استفاده از شبکه. اجزا شبکه و مفاهیم گره یا نود و ایستگاه کاری در شبکه