آموزش شبکه های کامپیوتری

آموزش شبکه کامپیوتری – بخش دوم

آموزش شبکه با توضیح انواع مدل های شبکه های کامپیوتری، اجزاء شبکه، کارت شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری به لحاظ وسعت جغرافیایی

آموزش شبکه های کامپیوتری

آشنایی با شبکه کامپیوتری – بخش اول

آشنایی با شبکه های کامپیوتری و دلایل و مزایای استفاده از شبکه. اجزا شبکه و مفاهیم گره یا نود و ایستگاه کاری در شبکه